wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Status prawny Szpitala

Warszawski Szpital Dla Dzieci SPZOZ jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej posiadającym osobowość prawną.

Szpital działa na podstawie przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych, a w szczególności:
 
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj.: Dz.U. z 2015 r., poz. 618);
 • ustawy z dnia 05 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 464);
 • ustawy z dnia z dnia 15 lipca 2011 r.. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz.U. z Dz.U. 2014r., poz. 143);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z  2015r. poz. 581.);
 • innych przepisów prawa obowiązujących podmioty lecznicze;
 • statutu Warszawskiego Szpitala dla Dzieci;
 • aktów wydanych przez organ tworzący;
 • regulaminu Warszawskiego Szpitala dla Dzieci;
 • zarządzeń wewnętrznych Dyrektora;
 • umów zawieranych z dysponentami środków publicznych (MOW NFZ, Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy);
 • umów współpracy z innymi podmiotami.