wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej

 ul. M. Kopernika 43, Warszawa, Budynek "C"
 I piętro Rejestracja, gabinety lekarskie
 II piętro Sale ćwiczeń

 Godziny funkcjonowania: 7:30 - 18:30

 Rejestracja: tel. (22) 83 05 397- 398
 od poniedziałku do piątku

 e-mail: rehabilitacja.neurologiczna@wsdz.pl

  

W  naszym Ośrodku rehabilitujemy dzieci z różnorodnymi zaburzeniami wieku rozwojowego:
 
 • wrodzonymi wadami układu nerwowego,
 • chorobami metabolicznymi OUN,
 • zespołami genetycznymi,
 • obciążeniami okresu ciążowo – okołoporodowego,
 • deformacjami narządu ruchu w wyniku następstw urazów i chorób zapalnych OUN,
 • zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
 • zespołem mikrozaburzeń OUN,
 • zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • wielowadziem,
 • zaburzeniami zmysłów wzroku, słuchu i mowy.

Stymulacja rozwoju psychoruchowego niemowląt i małych dzieci w naszym Ośrodku prowadzona jest metodą NDT-Bobath której głównymi założeniami są:

 • normalizacja napięcia mięśniowego,
 • hamowanie patologicznych odruchów,
 • wyzwalanie ruchów z tzw. punktów  kontroli ruchu czyli „punktów kluczowych”.

Metoda ta stymuluje rozwój ruchowy, nie zaburza fizjologicznego rozkładu dnia i interakcji matka – dziecko oraz może być łatwo włączona w codzienne  zabiegi pielęgnacyjne.


ZAJĘCIA:

Zajecia grupowe "Mama i Ja"

Dla dzieci między 18 a 36 miesiącem życia i ich rodziców przeprowadzamy grupowe zajęcia terapeutyczne "Mama i Ja", które zostały stworzone w naszym Ośrodku w 2006 r. przez fizjoterapeutkę Teresę Kozaczyńska i psychologa klinicznego mgr Martę Sawicką pod merytorycznym nadzorem dr n. med Marii Borkowskiej. Opierają się one na metodzie ruchu rozwijającego Weronik Sherborne oraz elementach innych terapii stosowanych w pracy z małymi dziećmi. Przeznaczone są dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Maja na celu wspomagać ich rozwój czyli stymulować go, wyrównywać opóźnienia oraz poprawiać funkcjonowanie dziecka i jego rodziny.

Zajęcia grupowe - Psychomotoryka

Dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat prowadzimy ćwiczenia grupowe - terapię psychomotoryczną według Marcelle Procus i Michele Block. Terapia ta skierowana jest dla dzieci z zaburzeniami czynności ruchowych, opóźnionym rozwojem mowy, trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji z otoczeniem, zaburzeniami znajomości schematu ciała i lateralizacji oraz problemami szkolnymi i zaburzeniami zachowania. Celem i efektem terapii psychomotorycznej jest konstrukcja lub aktywizacja sieci neuronalnych, które odpowiadają za mózgowe procesy integracyjne.

Zajęcia grupowe terapeutyczne (metodą Christophera Knilla)

Dla niepełnosprawnych dzieci z różnorodnymi deficytami i towarzyszącym często upośledzeniem umysłowym prowadzimy zajęcia grupowe terapeutyczne z wykorzystaniem metody Christophera Knilla. Metoda ta oparta jest na doświadczeniu dotyku i zastosowaniu go w nawiązywaniu i rozwijaniu więzi emocjonalnej dziecka upośledzonego z jego rodzicami. Terapia ta wspomagana akompaniamentem muzycznym ma pomóc  budować świadomość schematu własnego ciała, zwiększać kontrole nad swoimi ruchami, rozbudzać ciekawość poznawczą dziecka. Ma poprawiać jakość życia dzieci i ich rodziców.

Zajęcia grupowe "Poznaję świat - Ja w grupie"

Dla dzieci w wieku 4 - 5 lat od października 2012 r. prowadzone są grupowe zajęcia terapeutyczne „Poznaje świat – Ja w grupie”. Zostały one stworzone w naszym Ośrodku przez mgr psychologii klinicznej Adriannę Augustowską–Ajnenkiel i mgr pedagogiki specjalnej, olinofredopedagoga Jadwigę Kucię pod merytorycznym nadzorem dr Anny Huflejt-Pyzel. Opierają się o elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, elementy bajkoterapii i dramy oraz rysunek rodziny. Dedykowane są one dla dzieci z grupy ryzyka trudności psychosomatycznych i trudności szkolnych (zaburzenia rozwoju grafomotoryki, sensomotoryki i koordynacji wzrokowo - ruchowej) oraz z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Celem ich jest usprawnianie umiejętności społecznych, rozwój sfery emocjonalnej oraz poprawa w zakresie senso i grafomotoryki.
 

Zajęcia grupowe „Najważniejszy pierwszy rok”

Zajęcia terapeutyczne opracowane w naszym Ośrodku przez mgr Annę Nykiel i mgr Katarzynę Gwiazdowską pod nadzorem merytorycznym dr Anny Huflejt-Pyzel i wprowadzone od lutego 2014r. Zajęcia dedykowane są dla dzieci do 12 miesiąca życia oraz ich rodziców lub opiekunów.
Ufna więź między dzieckiem i rodzicem czy opiekunem jest podstawą do prawidłowego rozwoju. Zajęcia mają na celu uwrażliwienie rodzica lub opiekuna na specyfikę funkcjonowania dziecka, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych między dzieckiem a rodzicem, rozpoznawania jego stanów i emocji, identyfikowania trudności w zachowaniu dziecka, dostosowywania się do nich i właściwego reagowania, co w konsekwencji sprzyja nawiązaniu bezpiecznej relacji i jest podstawą do prawidłowego rozwoju.
Oparte są na wytycznych dotyczących terapii więzi (Brisch, Bowlby, Ainsworth) z uwzględnieniem metod związanych z budowaniem relacji z terapii systemowej rodzin i wykorzystaniem elementów skali NBAS i videotreningu.

W naszym Ośrodku dzieci mają możliwość korzystania z kompleksowej rehabilitacji w której przedstawione metody kinezyterapii  wspomagane są terapią neurologopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz terapią zajęciową.

Cała nasza praca jako zespołu rehabilitacyjnego skupia się na tym by nasi pacjenci dochodzili do pełni zdrowia nie tylko w sensie sprawności ruchowej, ale również psychospołecznej.
 

HISTORIA:

Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci został otwarty 1.07.2001 roku. Założycielką Ośrodka i kierownikiem była pani dr n. med. Maria Borkowska  - specjalista pediatrii i rehabilitacji, nauczyciel NDT-Bobath Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Metody NDT-Bobath (EBTA). Od 1 lipca 2007 roku kierownikiem Ośrodka jest dr Anna Huflejt-Pyzel –pediatra, specjalista neurologii medycznej i rehabilitacji medycznej.

W Ośrodku w myśl standardów europejskich i światowych jak również polskiej szkoły rehabilitacji prowadzimy kompleksowe leczenie usprawniające oparte o zespół rehabilitacyjny prowadzący terapię fizjoterapeutyczną, logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną oraz terapię zajęciową.  Całością procesu usprawniania kierują lekarze.