wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Organy Szpitala

 
  1. Podmiotem tworzącym dla Warszawskiego Szpitala Dla Dzieci SPZOZ jest Miasto Stołeczne Warszawa
  2. Bezpośredni nadzór nad Szpitalem sprawuje Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
  3. Szpital jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000007138 oraz w rejestrze publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy Sądzie Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000045460, REGON 000297520.
Organem zarządzającym i kierującym pracą Szpitala oraz odpowiedzialnym za jego działalność jest Dyrektor.

Przy Szpitalu działa powołana na 4-letnią kadencję Rada Społeczna, będąca organem inicjującym i opiniodawczym m.st. Warszawy oraz organem doradczym Dyrektora.

Skład Kierownictwa Szpitala.
Skład Rady Społecznej.