wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Organizacja

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ prowadzi przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy:

 1. Zespół Lecznictwa Stacjonarnego – dla świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne;
 2. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna- dla świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

W skład Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ wchodzą:

 1. W ramach przedsiębiorstw – jednostki i komórki organizacyjne działalności podstawowej;
 2. Jednostki i komórki organizacyjne działalności pomocniczej (administracyjnej, logistycznej, ekonomicznej, organizacyjnej, technicznej i inne).
W skład przedsiębiorstwa Zespół Lecznictwa Stacjonarnego wchodzą jednostki organizacyjne:
 
 1. Szpital, składający się z komórek organizacyjnych:
  a. działalności podstawowej:
 
 • Izba Przyjęć,
 • Oddział Pediatryczny
 • Oddział Chirurgii i Ortopedii,
 • Blok Operacyjny z Pododdziałem Anestezjologii
 1. działalności pomocniczej:
 • Dział Farmacji Szpitalnej
 • Dział Higieny Szpitalnej i Żywienia
 • Centralna Sterylizatornia
 1. Pracownie Diagnostyczne składające się z komórek organizacyjnych:
 1. Pracownia Diagnostyki Obrazowej
 2. Pracownia Badań Urodynamicznych
 3. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
 4. Pracowania EKG
 5. Pracowania EEG
W skład przedsiębiorstwa Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna wchodzą jednostki organizacyjne:
 
 1. Przychodnia Przyszpitalna,
 2. Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży,
 3. Centrum Rehabilitacji Kopernik, w którego skład wchodzą komórki organizacyjne:
  Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Narządu Ruchu
  Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej
Jednostki organizacyjne określa Statut Szpitala.
Strukturę organizacyjną jednostek i komórek oraz zakres zadań określa Regulamin Organizacyjny.
Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu określa Regulamin Porządkowy, zatwierdzany przez Radę Społeczną.
Dostępny do wglądu: Schemat organizacyjny Szpitala.