wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Majątek

2015 ROK

I.    Wartości niematerialne i prawne 449 333,21 zł.
II.    Rzeczowe aktywa trwałe 53 608 131,03 zł.
 
 1. Środki trwałe w użytkowaniu 53 063 323,71 zł.
 1. grunty 299 587,08 zł.
 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 45 570 368,09 zł.
  w tym: Budynek „A”, Budynek „B”, Portiernia, Inwestycja w obcym środku trwałym
 3. urządzenia techniczne i maszyny 611 020,69 zł.
 4. środki transportu 21 918,97 zł.
 5. inne środki trwałe 6 560 428,88 zł.
 1. Środki trwałe w budowie 544 807,32 zł.

2014 ROK

I.    Wartości niematerialne i prawne 59 748,62 zł.
II.    Rzeczowe aktywa trwałe 35 898 977,40 zł.
 
 1. Środki trwałe w użytkowaniu 25 092 021,54 zł.
 1. grunty 299 587,08 zł.
 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 22 859 682,54 zł.
  w tym: Budynek „A”, Budynek „B”, Portiernia, Inwestycja w obcym środku trwałym
 3. urządzenia techniczne i maszyny 496 263,95 zł.
 4. środki transportu 30 403,81 zł.
 5. inne środki trwałe 1 406 084,16 zł.
 1. Środki trwałe w budowie 10 806 955,86 zł.
 
2012 ROK

Majątek Warszawskiego Szpitala Dla Dzieci SPZOZ

Kapitały (fundusze) własne: 14 980 406,00 PLN
 • Kapitał (fundusz) podstawowy:  26 790 194,32 PLN
 • Strata netto z lat ubiegłych:  - 10 714 395,87 PLN
 • Wynik finansowy netto za rok 2012 : (- 1 095 392,45) PLN
Aktywa trwałe (na dzień 31.12.2012r.)
 • Wartości niematerialne i prawne:  535 207,02  PLN
 • Środki trwałe w użytkowaniu:  27 183 032,88  PLN
 • Środki trwałe w budowie:  367 643,10  PLN