wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Dane publiczne


Informacja dla pacjentów/ich rodziców i opiekunów prawnych o zasadach udostępniania dokumentacji medycznej w Warszawskim Szpitalu dla dzieci SPZOZ

Szanowni Państwo,
 
Jednym z podstawowych praw pacjenta jest prawo do informacji oraz prawo do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących procesu diagnostyki i leczenia.
 

W celu prawidłowej realizacji tych praw w Warszawskim Szpitala dla Dzieci SPZOZ pacjent przyjmowany do Szpitala lub obejmowany opieką ambulatoryjną pisemnie upoważnia do uzyskiwania informacji i danych wrażliwych wybrane przez siebie osoby.

W imieniu pacjentów niepełnoletnich formularz świadomej zgody na udostępnianie informacji podpisuje rodzic/opiekun prawny.

Pacjent może pobrać formularz zgody na udostępnienie dokumentacji medycznej:
ze strony internetowej Szpitala dokumenty do pobrania, a także w Sekretariacie Szpitala, w Sekretariatach Ośrodków Dziennych Rehabilitacji, w Rejestracji Przychodni i Izby Przyjęć,
aby jeszcze przed zgłoszeniem się do Szpitala w pełni świadomie upoważnić określone osoby do pozyskiwania tych danych.
 

Przewiduje się 3 sposoby udostępniania dokumentacji medycznej:

  • do wglądu w siedzibie Szpitala,
  • poprzez sporządzenie odpisów, kopii i wyciągów,
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony podmiot żąda udostępnienia oryginałów dokumentacji.

Pacjent/osoba upoważniona ma prawo wyboru formy udostępnienia dokumentacji.

Osoba udostępniająca dokumentację medyczną nie może mieć żadnych wątpliwości, co do tego upoważnienia, dlatego zwracając się z prośbą o udostępnienie dokumentacji medycznej z leczenia, osoby wnioskujące muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Wypełniony formularz można dostarczyć osobiście lub droga pocztową.

Pracownik odbierający wniosek poinformuje o przewidywanym terminie odbioru dokumentacji.

Odebranie dokumentacji jest możliwe
- osobiście przez osobę wnioskującą
- korespondencyjnie


 
Z chwilą wydania oryginału dokumentacji pacjent/osoba upoważniona biorą na siebie odpowiedzialność za przechowanie dokumentacji do chwili zwrotu.
 

Za sporządzenie odpisów, kopii lub wyciągu pobiera się opłatę, określoną w aktualnym zarządzeniu Dyrektora Szpitala w przedmiotowej sprawie.(dostępnym na stronie szpitala: dokumenty do pobrania)

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ są dostępne na wniosek.

W celu uzyskania takich informacji wniosek należy złożyć do Dyrektora Szpitala na adres: 

Warszawski Szpital dla Dzieci
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. M. Kopernika 43
00-328 Warszawa 
lub   dyrekcja@wsdz.pl
 
Dyrektor Szpitala udziela odpowiedzi lub odmawia udostępnienia informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wniosek o udostepnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym można pobrać z zakładki dokumenty do pobrania.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 września  2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Dane podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej.”