wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Dane publiczne

Informacja dla pacjentów/ich rodziców i opiekunów prawnych o zasadach udostępniania dokumentacji medycznej w Warszawskim Szpitalu dla dzieci SPZOZ

Szanowni Państwo,

Jednym z podstawowych praw pacjenta jest prawo do informacji oraz prawo do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących procesu diagnostyki i leczenia.

W celu prawidłowej realizacji tych praw w Warszawskim Szpitala dla Dzieci SPZOZ pacjent przyjmowany do Szpitala lub obejmowany opieką ambulatoryjną pisemnie upoważnia do uzyskiwania informacji i danych wrażliwych wybrane przez siebie osoby.

W imieniu pacjentów niepełnoletnich formularz świadomej zgody na udostępnianie informacji podpisuje rodzic/opiekun prawny.

Pacjent może pobrać formularz zgody na udostępnienie dokumentacji medycznej:
ze strony internetowej Szpitala dokumenty do pobrania, a także w Sekretariacie Szpitala, w Sekretariatach Ośrodków Dziennych Rehabilitacji, w Rejestracji Przychodni i Izby Przyjęć,
aby jeszcze przed zgłoszeniem się do Szpitala w pełni świadomie upoważnić określone osoby do pozyskiwania tych danych.
 

Przewiduje się następujące sposoby udostępniania dokumentacji medycznej:

  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;

  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

  • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

  • na informatycznym nośniku danych.

Pacjent/osoba upoważniona ma prawo wyboru formy udostępnienia dokumentacji.

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent rekomenduje się złożenie pisemnego „Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej” przez osobę uprawnioną do dokumentacji medycznej. Dopuszcza się złożenie wniosku w innej formie – ustnej, pisemnej, telefonicznej, nie ograniczając i nie utrudniając realizacji praw pacjenta

Za uzyskanie dokumentacji osoba ubiegająca się o jej udostępnienie wnosi opłatę. Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

Osoba udostępniająca dokumentację medyczną nie może mieć żadnych wątpliwości, co do tego upoważnienia, dlatego zwracając się z prośbą o udostępnienie dokumentacji medycznej z leczenia, osoby wnioskujące muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Wypełniony formularz można dostarczyć osobiście lub droga pocztową.

Pracownik odbierający wniosek poinformuje o przewidywanym terminie odbioru dokumentacji.


Odebranie dokumentacji jest możliwe:
- osobiście przez osobę wnioskującą
- korespondencyjnie


 

 

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ są dostępne na wniosek.

W celu uzyskania takich informacji wniosek należy złożyć do Dyrektora Szpitala na adres: 

Warszawski Szpital dla Dzieci
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. M. Kopernika 43
00-328 Warszawa 
lub   dyrekcja@wsdz.pl
 
Dyrektor Szpitala udziela odpowiedzi lub odmawia udostępnienia informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wniosek o udostepnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym można pobrać z zakładki dokumenty do pobrania.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 września  2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym