wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Głównym celem Szpitala jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów w wieku od 1 m-ca życia do 18 r. życia oraz promocja zdrowia.

Cel ten zawiera misja Szpitala:

"Misją Warszawskiego Szpitala dla Dzieci jest niesienie pomocy wszystkim potrzebującym dzieciom. Dążymy do tego wykorzystując całą naszą wiedzę, doświadczenie i życzliwość personelu. Staramy się zapewnić pacjentom najwyższej jakości usługi medyczne, poczucie bezpieczeństwa oraz jak najkrótszy pobyt w szpitalu".
 
 1. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie zgodnie
  z obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami.
 2. Szpital nie może odmówić udzielania świadczeń zdrowotnych żadnej osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie jej życia i zdrowia.
Podstawowym zadaniem realizowanym przez Szpital jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej
na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania w szczególności związanych z:
 
 1. pomocą doraźną w ramach izby przyjęć,
 2. leczeniem stacjonarnym w zakresie: chirurgii dziecięcej, urologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, otorynolaryngologii, pediatrii.
 3. ambulatoryjną opieką specjalistyczną w zakresie: alergologii, endokrynologii, kardiologii, nefrologii, dermatologii, neurologii, szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka, neonatologii, ginekologii dla dziewcząt, chirurgii dziecięcej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, wad postawy, preluksacji, rehabilitacji neurologicznej, okulistyki, leczenia zeza, audiologii, foniatrii, otorynolaryngologii, logopedii, urologii, ortodoncji, medycyny sportowej, promocji zdrowia, dziennej rehabilitacji leczniczej: neurologicznej i narządu ruchu,
 4. diagnostyką: laboratoryjną, obrazową w zakresie RTG i USG, czynnościową układu moczowego, elektrofizjologii (w zakresie EEG, EKG), endoskopową, audiologiczną,
 5. pozostałymi usługami pomocniczymi o charakterze komplementarnym względem działalności leczniczej: tj. usługi w zakresie sterylizacji wyrobów medycznych, Działu Farmacji Szpitalnej oraz związane z prowadzeniem działalności pomocniczej niemedycznej: administracyjnej, logistycznej, ekonomicznej, organizacyjnej, technicznej itp.
 6. profilaktyką zdrowotną, oświatą i promocją zdrowia,
 7. realizacją zadań i programów zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
 8. przygotowaniem osób do wykonywania zawodu medycznego (praktyki dla studentów uczelni medycznych) i kształceniem osób wykonujących zawód medyczny (staże podyplomowe i specjalizacyjne lekarzy),
 9. realizacją zadań dydaktycznych i badawczych w powiazaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia,
 10. wykonywaniem zadań wynikających z odrębnych przepisów.