wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Aktualności

KORONAWIRUS SARS-CoV-2 - NAMIOT MEDYCZNY

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, uprzejmie informujemy

o naszym najnowszym przedsięwzięciu, mającym na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa:

 

WSZYSCY PACJENCI, RODZICE, PRACOWNICY I INNI, zostaną wstępnie zbadani w namiocie medycznym znajdującym się przy wejściu od strony ul. Świętokrzyskiej. Badanie będzie polegało na zmierzeniu temperatury ciała i udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie epidemiologiczno-klinicznej.

 

Na podstawie wstępnego badania zostanie ustalona dalsza ścieżka postępowania.

Uprzejmie prosimy o udzielanie szczerych odpowiedzi dla własnego bezpieczeństwa/bezpieczeństwa Państwa bliskich i bezpieczeństwa personelu medycznego. Niezależnie od udzielonych informacji i ryzyka związanego z COVID-19 - każdy trafiający do nas Pacjent otrzyma pomoc medyczną!!!

 

Teren zewnętrzny, jak i wnętrze namiotu są monitorowane.

 

Aktualności

07.11.2019, godz. 14:24

Pierwszy szpital dziecięcy, jaki powstał na ziemiach polskich, działający nieprzerwanie od września 1869 roku, kończy 150 lat. Szpital swoje urodziny świętuje już od kilku miesięcy, a lista wydarzeń, na które zaproszono gości i pacjentów jest bogata.   W 1869 roku, po wielu długotrwałych zabiegach u przedstawicieli władz zaborczych, dr Antoni Sikorski uzyskał zgodę na stworzenie pierwszego na ziemiach polskich szpitala pediatrycznego, którego ideą było niesienie pomocy chorym dzieciom bez względu na status społeczny i wyznanie rodziców. Utworzenie zakładu leczniczego nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie Warszawiaków – darczyńców i filantropów. W kolejnych latach rozbudowywano i unowocześniano szpital, który nawet pomimo kryzysu związanego z I wojną światową liczył 200 łóżek. ...

czytaj dalej

WAŻNE! KLAUZULA INFORMACYJNA - przetwarzanie danych osobowych w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci SPZOZ

Szanowny Pacjencie,
 
zgodnie z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, poniżej prezentujemy Ci niezbędne informacje, zgodnie z art. 13 i 14 przywołanego Rozporządzenia, dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w naszym Szpitalu.
 
I/ Kto jest administratorem danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Warszawski Szpital dla Dzieci SP ZOZ w Warszawie przy ul. Mikołaja Kopernika 43, nr KRS: 0000045460, NIP: 525 209 51 55, REGON: 000297520, dalej jako: Szpital.
 
II/ Z kim należy się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SP ZOZ pod adresem e-mail: iod@wsdz.pl.
 
III/ Jaki jest zakres przetwarzanych przez Szpital Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, płeć, obywatelstwo, numer PESEL, (w przypadku pacjentów, którzy nie mają nadanego numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość), data urodzenia, adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, adres miejsca pobytu na terytorium Polski (jeżeli dany pacjent nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski), numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, numer telefonu kontaktowego, dane o stanie zdrowia. W Twojej dokumentacji medycznej mogą się znaleźć informacje o nałogach, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o seksualności oraz orientacji seksualnej Pacjenta. informacje te Szpital zbiera, na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 RODO, w sytuacji jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i/lub prowadzenia
w sposób właściwy procesu leczenia.

 
IV/ Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są;
 1. w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz w celu postawienia diagnozy i  innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, na podstawie art. 9 ust. 2 lit h. RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej,
 2. za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego (wizerunek) w celu ochrony obiektu i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Szpitala oraz umożliwienia wykrywania zachowań szkodzących Szpitalowi lub narażających go na straty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO,
 3. na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit a. RODO) – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.
 
V/ Komu przekazywane są dane osobowe
Szpital chcąc zapewnić realizację praw pacjentów, jak i sprawną organizację Szpitala w zakresie działalności leczniczej, dane osobowe może przekazywać:
 1. innym podmiotom leczniczym lub podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w celu kontynuacji leczenia lub rozliczenia finansowego udzielonego świadczenia,
 2. podmiotom, które na podstawie odrębnie zawartych umów współpracują z Warszawskim Szpitalem dla Dzieci SP ZOZ, w celu profesjonalnego wykonania świadczenia zdrowotnego,
 3. dostawcom usług zaopatrujących Szpital w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie Szpitalem,
 4. audytorom, kontrolerom lub podmiotom upoważnionym z mocy przepisów prawa do dokonywania kontroli udzielonych świadczeń medycznych lub dokumentacji medycznej,
 5. kancelariom prawnym współpracującym ze Szpitalem,
 6. osobom upoważnionym przez pacjenta w ramach realizacji swoich praw pacjenta,
 7. innym podmiotom i organom upoważnionym na mocy art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 
VI/ Czas przetwarzania danych osobowych
Okres przez jaki będziemy przechowywać dane (dokumentację medyczną) wynika z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia,
 5. skierowań́ na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
- 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
- 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
6.    dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
Okres przechowywania danych przetwarzanych przy pomocy monitoringu wizyjnego wynosi maksymalnie 30 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu
– w takim przypadku termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 
VII/ Czy oddanie danych jest obowiązkiem
Podanie danych w celu określonym w punkcie IV lit a. jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa – niepodanie danych może skutkować́ brakiem możliwości prowadzenia dokumentacji związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
co w konsekwencji mo
że prowadzić do nieudzielenia świadczenia zdrowotnego.
Podanie danych uzyskanych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować́ brakiem możliwości realizacji celu, na który wyrażono zgodę̨.
 
Dane osobowe nie będą̨ podlegać́ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 
VIII/ Jakie przysługują prawa
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) osobom, które powierzyły nam dane osobowe przysługują następujące prawa:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 4. na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych przez Szpital narusza przepisy RODO.
nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, chyba, że dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 2. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, chyba, że dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 
Ograniczenia w realizowaniu praw osób, które swoje dane powierzyły administratorowi wynikają z regulacji wprowadzonych obowiązującymi przepisami prawa.
 
Warszawa, dnia 22 czerwca 2018 r.
Administrator Danych