wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

27.11.2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 
Dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopernika 43
 
Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1638 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2016 r., poz. 1957) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędącym przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r., Nr 151, poz. 896) oraz w oparciu o regulamin Komisji Konkursowej.
 
I. Wymagane kwalifikacje kandydata na stanowisko objęte konkursem:
1) tytuł zawodowy lekarza (lekarza dentysty) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
2) co najmniej 8 lat pracy w zawodzie.
 
II. Wymagania pożądane:
1) ukończone studia podyplomowe/doktoranckie w zakresie organizacji/ekonomiki/zarządzania w ochronie zdrowia,
2) posiadanie wiedzy w zakresie prawa medycznego.
 
III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza, uzyskania tytułu specjalisty lub posiadania specjalizacji II stopnia w dziedzinie medycyny,
3) opisany przez kandydata na stanowisko objęte konkursem przebieg pracy zawodowej - CV,
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata na stanowisko objęte konkursem (tj. świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy oraz dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie i osiągnięcia),
5) podpisane przez kandydata na stanowisko objęte konkursem oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na wyżej wymienione stanowisko - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
6) podpisane przez kandydata na stanowisko objęte konkursem oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2. i 4. powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata na stanowisko objęte konkursem. Elementem potwierdzającym zgodność z oryginałem jest własnoręczny, czytelny podpis kandydata pod napisem „Potwierdzam za zgodność z oryginałem”. Na prośbę podmiotu leczniczego lub Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów.

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście albo przesłać w terminie 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy i na stronie internetowej Szpitala., do sekretariatu Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SP ZOZ na adres: 00-328 Warszawa, ul. Kopernika 43. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu Szpitala.
 
Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SP ZOZ”

Zgłoszenia kandydatów zostaną rozpatrzone w przewidzianym terminie 60 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w siedzibie Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, 00-328 Warszawa, ul. Kopernika 43.

O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem lub telefonicznie.
 
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ będą dla kandydata dostępne w sekretariacie Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SP ZOZ po złożeniu dokumentów do niniejszego konkursu.

Powrót